ป่าโกงกาง

เกาะยาวมีพื้นที่ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ซึ่งประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์โดยรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่ม “ป่าชุมชน” ในแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ นั้น ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” จาก ปตท. ในด้านความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของธรรมชาติของป่าชายเลน

กิจกรรมนั่งเรือชมป่าโกงกางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความเพลิดเพลินและได้ความรู้จากการชมความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชายเลน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนซึ่งบางชนิดที่หายากและไม่มีในป่าธรรมชาติทั่วๆไป นอกจากนั้นยังได้เห็นการเกื้อกูลของธรรมชาติของป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญของระบบนิเวศที่จะทำให้ทะเลอุดมสมบูรณ์